زیـــرِ نــــور ِمــــاه

زیـــرِ نــــور ِمــــاه

زیـــرِ نــــور ِمــــاه

ولی.. مطمئن باش داستان دوست داشتنى ای خواهد شد.

یه حرکت اشتباه دست بود، احتمالا ناشى از لرزش قلبم حین دیدن عکست. یه حرکت اشتباه دست و جای اینجا توی اون یکى پنل چشمم به یه شروع کلیشه ای، براى داستانمون گره خورد.. اون موقع نمی دونستیم آخرش چیه.

ممکنه باورت نشه، ولی من هنوزم نمی دونم. نمى فهمم.

- یعنی.. یعنی.. تموم شد..؟

  • دختــرک بـی نـــام و نـــشـــان