زیـــرِ نــــور ِمــــاه

زیـــرِ نــــور ِمــــاه

زیـــرِ نــــور ِمــــاه

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۲ ثبت شده است

"بــه جـهـنم که نه... به بهشت پاس می دهیم!"

بــعــضی وقــت ها...
...                
دیــگــر مهم نیست!

همــــین بعضی وقت ها که به راحتی افــکــار دیگران را به دَرَک پــاس می دهی!
آن هنگام که وســط حیاط مدرسه ولــــــــو می شوی و نــوازش گـرم آفتاب را به جـان می خری، دیــگــر مهم نیست چه می گویند و چه قـدر درمورد لـش بودنت حـرف می زنند!
تــو خوشحالی! تــو از داغی ملایم آفتاب نا بـهـنگام وسط زمستان لـذت می بری...!

هنگــامی که بـــادِ یـخ و تند شبانه موهــایت را پریشان می کند و بر صورتـــت تازیانه وار می کوبد و شالت را در هوا به پرواز در مـی آورد تــا برود... و تو عاشقانه بـه آسمان تیره و یک ستاره خــاص چشم می دوزی... بــاز هم مهم نیست! بــاز هم حــرف هایشان، نگاه هایشان، لبخند و متلک و حتی چشم غره هایشان را بــه درک پاس می دهی...

و الــکــی الـکــی خندیدن با بغض وســط کلاس دیـنـی...! لبخندی به خودت می زنی و در گوشی به خودت می گویی:
-
من کــی گفتم دیوونه نیستم؟!

فـــریـــاد مـی زنـی رو بـه آسمان...
بـگـذار گوش هایشان کـر بشود... بگذار به عقلت شک کنند... بگذار بگویند آبـرو برای این خانواده نگذاشتی...

و مـی دانی...
هــمــین بــعــضی وقت ها
...
زیبـــاترین لــحــظات زنــدگــی را مــی ســـازند...
                                     
همین لحطاتی که دیگر مهم نیست! :)


I1