زیـــرِ نــــور ِمــــاه

زیـــرِ نــــور ِمــــاه

زیـــرِ نــــور ِمــــاه

۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۳ ثبت شده است

>:-p

بـــا روی جدید ما آشنایی داشته باشید، تا ثــانیه ای همچون ریچارد شیر دل دمتان را روی کولتان نگذاشته و در بـــروید!
دختــرک "ســگ" می شود!

دلیل خاصی ندارد! زندگی خوب است!
من خوشحالم...!
با هیچ بنــی بــ ـشــ ــری دعوایم نشده...!
خــواب نــمــی بــیــــــــنـم!
قیافه نحس هیچ کس هر ثانیه جلوی چشمانم پدیدار نمی شود!
از عــزیــز ترین هایم متنفر نشــدم!
دوبـاره هیچ کــارِ احمقانه ای نـَـکــَــ ــردَم!
نــا اُمید نیـــســتم!
منتظر نیستم!
خـــــ ـــــســــ ـــــته نــیــســتم!
مــغــزم رو دور ریـــپـــیـــــــت قفلی نــزده!
ثــانیه ها کپی پیست نمی شوند!
تـصـمیـم گیری سخت نشده!
بـــه دنـــیــــــا بــــی اعـتـمـاد نـشـدم!
از تک تک این کلمات ِ نفرین شده تکـــراری و نصیحت های بی اساس و منت کشی ها، عـُـقـــم نمی گیرد!
رو دور لــج با این بــرزخ بـی پایه ی لعــنـــتـــــــــی نیـــفتادم!
"
از مــاست که بــر ماست" ورد زبانم نــــشــــده!
از این دو رو هـایــی که بــه دلیل احـمـق بودن بیش از حد خودم حق را بهشان می دهم، حالم به هم نمیخورد!
بـــا نفرت از هر دم و بازدم در این هوا نفس نمی کشم!

و خــلــاصتاً...
حــالم خوب اســــــــت! فــقـــ ــط کمی حوصــــــلـــــــــه ندارم! شما عفو کنید! :|

ســـال جـدیـد... در سـایه نوروز!

این همه تــنــاقــض زمــانی...؟!
اصــولــا نباید امکان داشته بــاشــد که روز های این ســال بـا چنین ســرعــتی که نور را بــه راحتی پشت سر می گذارد، در نهایت کـنـدی بگذرند!

یعنی مــی گـــذشــتند... فــــــعـل جمله هایم مثل خودم در مـــاضــی قــفــل کــرده، حتما طــفــلی باورش نمی شود که تمام شـــده دیــگــر! نیم ساعت دیگر عــیــد می آید و ســـال جــدیــد بـــا هفت ســیــن ِ یـخـمان شروع می شود...

ایـــن همه نشستم وَر دلتان ناله کردم... بگذار در آستانه سال جدید با لبخند برای اولین بار تـشـکـر کنم!

بـــا تشکــر ویــژه از تمــامـی کسانی که کنــارم بودند و هـوایــم را داشتند،
از کــســانــی که در هر زمان مــی شــد رویشان حساب باز کرد،
از رفــیـق های قــدیمی و دوستان جــدیــد،
از کـــسـانـــی که نــبــودند و نماندند که حتما حکمتی در کارشان بوده،
از کــســانــی که از دور حـمـایتمان کردند،
از هــمــکــلــاسی های پایه و غــیــر پایه و سه پایه (:دی) عزیز،
از دوستــان نـــتـــی که جفــت پا وسط زندگی واقـعـیمان پریدند،
از خــانواده محترم که حــضــور داشتند و نداشتند،
از کــسانــی که حضـــور بنده را در چنین سالی تحمل کردند،
از آســمــان پر ستاره این دو ســه روز که لبخند روی لبم (و شــایــد حتــی لبتــان و لــبــشان!) آورده،
و از مــاه که هـمـدم شب هایم بوده! :)

دروغ چــرا؟!
هـر چــه قـدر هم حـرف بزنم و بگویم که دوستــتان ندارم و نـاز کنم و تحویل نگیرم و خــلــاصـتا یک بوقی تمام عیار باشم...
                      تک تکــتـان در قـلـبـم یــک پنت هاوس اختصاصی دارید! :)
                                 عــیــدتان مبارک، پنت هاوس نشینان الهیــه قلب من!