زیـــرِ نــــور ِمــــاه

زیـــرِ نــــور ِمــــاه

زیـــرِ نــــور ِمــــاه

و شنیدنش از زبون بقیه..

وقتی می خوام بگم «عــاشقــم..» و منتظرم یکی داد بزنه:

- ولی شکست خوردی..!

و بعد کم میارم.. مگه نه وقتی کسی عاشق میشه، برای رسیدن به معشوق از خودش می گذره..؟! من نگذشتم..

  • دختــرک بـی نـــام و نـــشـــان