زیـــرِ نــــور ِمــــاه

زیـــرِ نــــور ِمــــاه

زیـــرِ نــــور ِمــــاه

نیمه شب سه فروردین.. :)

تمام اون پست بدون ویرایش و پاراگراف بندی درست حسابی و علائم نگارشی، می خواست بگه هی.. بعد چهارسال، پونزده سالگیو رد کردم..!

سلام شونزده غریبه..

  • دختــرک بـی نـــام و نـــشـــان